Over ons

Doelstelling

Het Citypastoraat stelt zich ten doel:

Het inrichten van een aandachtscentrum waar mensen kunnen binnenlopen, een kop koffie kunnen drinken en naar eigen behoefte een gesprek kunnen voeren met een medewerker van het Citypastoraat en/of met eventuele andere aanwezigen.

Er is gelegenheid om, op aanvraag, een gesprek te voeren met een van de daartoe getrainde vrijwilligers of de dienstdoende pastor die aan het Citypastoraat zijn verbonden.

Op verzoek van de betrokkene kan naar een officiële hulpverlenende instantie doorverwezen worden.

Geschiedenis

Na een voorbereidingstijd van ruim 5 jaar werd in 1992 de oprichtingsakte getekend en begin 1993 werd het centrum geopend voor bezoekers.

Hoewel het Citypastoraat oorspronkelijk werd opgezet als aandachts- en informatiecentrum is het in de loop van de jaren uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum/inloophuis waar jaarlijks ongeveer 5000 keer bezoekers komen voor een luisterend oor, een gesprek en een kopje koffie.

Organisatie

Het stichtingsbestuur van het Citypastoraat bestaat uit 5 leden.

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door twee (parttime) aan het Citypastoraat verbonden pastores, bijgestaan door ruim 30 goed toegeruste vrijwillig(st)ers. Gedurende de openingstijden zijn steeds twee personen van het Citypastoraat aanwezig.

Via een notariële akte werden de statuten vastgesteld; het Citypastoraat is formeel als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.